• 01 Nơ Trang Long
 • Phường Trường Chinh, Tp Kon Tum

Khai giảng năm học mới

Thông điệp

Năm học 2020 - 2021, Ngành Giáo dục tập trung thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; Chỉ thị Số: 666/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục.

Căn cứ nhiệm vụ và tình hình thực tiễn, nhà trường, tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

I. NHIỆM VỤ

1. Nâng cao chất lượng và năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên. Gắn nhiệm vụ với chế độ, chính sách và thi đua, khen thưởng  để tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo gắn bó với nghề. Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên. Chuyển theo hướng mô hình dạy học sách giáo khoa mới.

2. Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện đối với học sinh; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục dân tộc; Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; tích hợp, lồng ghép, tinh giản nội dung dạy học trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; đẩy mạnh giáo dục STEM ; đổi mới kiểm tra, đánh giá.

3. Thực hiện hiệu quả công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục và trải nghiệm. Thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, công tác xã hội; rà soát, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh vào các môn học chính khóa; xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và địa phương trong quản lý, giáo dục học sinh. Tăng cường an ninh, an toàn trường học và các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường.

4. Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao, y tế trong các cơ sở giáo dục. Chủ động phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với dịch, bệnh, đặc biệt là dịch Covid-19; tổ chức câu lạc bộ thể thao trường học.

5. Xây dựng mô hình, định hướng phân luồng học sinh, nâng cao chất lượng tư vấn nghề.

6. Nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh, xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ . Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục, kiểm tra, đánh giá. Triển khai hiệu quả hệ thống quản lý học tập qua mạng.

7. Đẩy mạnh việc phân cấp quản lý và thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục theo quy định. Tăng cường cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị dạy học.

II. GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Truyền thông gương người tốt, việc tốt.

2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới công tác quản lý. Nâng cao năng lực sư phạm của giáo viên, đánh giá, phân loại công chức, viên chức thực chất, khách quan, công bằng.

3. Tinh chỉnh chương trình, nội dung dạy học; Xây dựng ngân hàng câu hỏi đánh giá thường xuyên và ôn thi tốt nghiệp.

4. Cân đối, bố trí hợp lý kinh phí; đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị. Huy động thêm nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư cho giáo dục.

 • h1.jpg
 • h2.jpg
 • h3.jpg
 • h4.jpg
 • h5.jpg
 • h6.jpg
 • h7.jpg
 • h9.jpg
 • h10.jpg
 • h11.jpg