Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025”

            1. Mục tiêu chung

             Tăng cường xây dựng văn hóa ứng xử (VHƯX) trong trường học nhằm tạo chuyển biến căn bản về ứng xử văn hóa (ƯXVH) của cán bộ quản lý (CBQL), nhà giáo, nhân viên, học sinh (HS), để phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục; góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

             2. Mục tiêu cụ thể

            2.1. Giai đoạn 2018 - 2020

            - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) và HS thực hiện bộ quy tắc ứng xử (QTƯX) trong trường học theo quy định QTƯX tại Thông tư sổ 06/2019/TT-BGDĐT quy định QTƯX trong cơ sở giáo dục (CSGD) mầm non, CSGD phổ thông, CSGD thường xuyên (gọi tắt là Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT), phù hợp với điều kiện và đặc trung vùng miền của mỗi nhà trường.

            - 100% CB, GV, NV và HS được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến VHƯX, môi trường văn hóa (MTVH) trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

            - Có ít nhất 90% CB, GV, NV, Đoàn viên Thanh niên, Hội liên hiệp Thanh niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ƯXVH và có năng lực tốt trong tổ chức giao dục VHƯX trong trường học.

            - Phấn đấu nhà trường  đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng MTVH trong nhà trường.

            2.2.Giai đoạn 2021 – 2025

            - 100% CB, GV, NV và HS được tuyên truyền, phổ biến, học tập các vấn đề liên quan đến VHƯX, môi trường văn hóa (MTVH) trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

            - Có ít nhất 90% CB, GV, NV, Đoàn viên Thanh niên, Hội liên hiệp Thanh niên trong nhà trường được bồi dưỡng nâng cao năng lực ƯXVH và có năng lực tốt trong tổ chức giao dục VHƯX trong trường học.

            - Nhà trường  đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần xây dựng MTVH trong nhà trường.