Kế hoạch thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luống học sinh giai đoạn 2018 - 2025

1. Mục tiêu chung

Nâng sao chất lượng giáo dục hướng nghiệp; tăng cường công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình, năng lực học sinh góp phần chuyển biến tích cực công tác phân luồng học sinh THPT vào học các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trung cấp và cao đẳng phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu nhân cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

         2.Mục tiêu cụ thể

         - Phấn đấu hàng năm có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương.

         - Hàng năm Ban Tuyên truyền- Văn nghệ làm công tác tư vấn, hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ.

         - Phấn đấu ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp THPT tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng.