Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

Nhiệm vụ trọng tâm

- Đấy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ GD&ĐT về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.

- Thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Thực hiện có hiệu quả chính sách đã ban hành đối với giáo dục dân tộc.

          - Tiếp tục điều chỉnh nội dung dạy học trong CT GDPT hiện hành theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng CT GDPT 2018; thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kĩ thuật dạy học tích cực; đổi mới phương thức đánh giá học sinh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức giáo dục hướng nghiệp gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

- Tăng cường nề nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả giáo dục; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh;

- Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lí và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

- Đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy học đồng bộ với đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện theo hướng phát triển năng lực của học sinh, đáp ứng kỳ thi THPT quốc gia 2018.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học môn Tiếng Anh trong nhà trường bằng nhiều hình thức, từng bước nâng cao năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh cho HS. Tăng cường tính hiệu quả trong thực hiện tích hợp giáo dục ở các môn học.

- Triển khai thực hiện tốt công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục nhà trường. Triển khai sử dụng hiệu quả các đồ dùng và thiết bị dạy học, làm tốt công tác bảo quản CSVC trường lớp.

Tham gia tốt các kỳ thi, hội thi do các cấp tổ chức. Ứng dụng CNTT đổi mới sáng tạo trong dạy học, sử dụng sổ điện tử trong nhà trường.  

- Tăng cường chất lượng dạy học 2 buổi/ngày để phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh khá, giỏi; tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; hoạt động văn nghệ, thể thao; hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Duy trì tỉ lệ HS đỗ tốt nghiệp và nâng cao tỉ lệ HS đậu vào các trường ĐH-CĐ; giảm dần tỉ lệ HS yếu kém về học lực và hạnh kiểm; khắc phục tình trạng học sinh vắng học. Phối hợp tốt hơn nữa giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục toàn diện cho học sinh.

- Làm tốt công tác định hướng nghề nghiệp, phân luồng sau khi tốt nghiệp THPT cho HS.

              - Đẩy mạnh nâng cao nhận thức cho cán bộ quàn lí, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt trong thực hiện đổi mới CT GDPT.

File đính kèm
Download this file (Ke hoach nam hoc doc 2019-2020.docx)Ke hoach nam hoc doc 2019-2020.docx[ ]41 kB