Kế hoạch giáo dục trung học , năm học 2017-2018

Mục đích

- Hoàn thành nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018.

- Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động giáo dục.

- Đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, thái độ của các môn học trong cấp THPT.

- Xây dựng chương trình dạy học chính khóa đảm bảo đủ 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), thống nhất thời gian kết thúc học kỳ I và kết thúc năm học theo Kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 của tỉnh Kon Tum.

- Nâng cao chất lượng giáo dục thông qua dạy học tự chọn, dạy phụ đạo học sinh DTTS và dạy thêm học sinh Kinh (có sự thống nhất cao giữa nhà trường với học sinh và cha mẹ học sinh).

- Đảm bảo nề nếp, kỷ cương và điều kiện để thực hiện dạy học và quản lý, giáo dục học sinh; thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

File đính kèm
Download this file (KH GDTrH_2017-2018.doc)KH GDTrH_2017-2018.doc[ ]267 kB