Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2020

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

           1.Thực hiện có hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng; các Chỉ thị của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng; Tăng cường sự lãnh đạo của chính quyền trong công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của nhà trường, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, có năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

           2.Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng gắn liền với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống tham nhũng, trong đó xác định phòng ngừa là chính; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.