• 01 Nơ Trang Long
 • Phường Trường Chinh, Tp Kon Tum

Thu học phí qua tài khoản ngân hàng.

Năm học 2019-2020, Trường THPT Trường Chinh thu học phí (giá dịch vụ giáo dục và đào tạo) qua tài khoản ngân hàng.

 

Thực hiện theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 18/7/2019 của HĐND tỉnh Kon Tum quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum  năm học 2019 -2020,

 1. Mức đóng học phí và Chế độ miễn, giảm học phí:

Trường THPT Trường Chinh đóng chân tại vùng 1, do đó mức học phí thu là 52.000 đồng/học sinh/tháng; thu 9 tháng/năm học.

Lưu ý: Học phí được thu định kỳ hàng tháng; nếu học sinh tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học.

Đối tượng miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập: Thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, Thông tư liên tịch số 09/2016/ TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

 1. Phương thức thu học phí:

Thực hiện Công văn số 1111/SGDĐT-KHTC ngày 28/8/2019 của sở GD&ĐT Kon Tum về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục và đào tạo năm học 2019-2020,

Trường THPT Trường Chinh đã làm việc với một số ngân hàng, Viettel Pay là các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

           Tài khoản 0951100766005- Ngân hàng MB Gia Lai

Chủ tài khoản: Trường THPT Trường Chinh

           Phụ lục về Chế độ miễn, giảm học phí

Theo Nghị định số 86/2015/NĐ- CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cư sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 -2016 đến năm 2020- 2021; Thông tư liên tịch số 09/2016/ TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương  binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015 /NĐ- CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ;

            Cụ thể như sau:

 PL1. Đối tượng miễn học phí bao gồm:

 1. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29/6/2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (xem người có công với cách mạng ở phụ lục kèm theo).
 2. Học sinh bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế.
 3. Học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng quy định tại Khoản 1 điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ- CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội (Xem nguồn nuôi dưỡng ở phụ lục kèm theo).

Nguời từ 16 tuổi đến 22 tuổi thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội mà đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất.

 1. Học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
 2. Học sinh phổ thông là con của hạ sĩ quan và binh sĩ, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân.

6..Học sinh là người dân tộc thiểu số ít người ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn theo quy định của cơ quan thẩm quyền.

PL.2. Các đối tượng được giảm 70% học phí bao gồm:

 Học sinh là người dân tộc thiểu số (không phải là dân tộc thiểu số rất ít người) ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của các cơ quan có thẩm quyền (xem vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ở phụ lục kèm theo).

PL.3. Các đối tượng được giảm 50%  học phí gồm:

 1. Học sinh là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.
 2. Học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

PL.4. Hồ sơ miễn, giảm

Căn cứ vào qui định và chế độ miễm, giảm đóng góp học phí, học sinh làm đơn xin miễn giảm (theo mẫu), kèm theo các giấy tờ sau:

- Đối với học sinh là con của người có công với cách mạng hoặc thân nhân của người có công với cách mạng  phải có giấy xác nhận do cơ quan quản lý đối tượng người có công hoặc Ủy ban nhân dân xã xác nhận.

- Đối với học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ phải có giấy xác nhận của cơ quan cấp xã phường . Đối với học sinh bị tàn tật, khuyết tật phải có giấy kết luận của hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội cấp xã (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ lao động thương binh xã hội) (Phụ lục 2 kèm theo) và giấy chứng nhận hộ cận nghèo của Ủy ban nhân dân cấp xã , phường cho đối tượng khó khăn về kinh tế.

- Đối với con của hạ sỹ quan, binh sỹ, chiến sỹ phải có giấy chứng nhận được miễn học phí (mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 20/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 06/03/2012) (Phụ lục 3 kèm theo) theo Nghị định số 87/2013/NĐ-CP ngày 30/07/2013 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

- Đối với học sinh con gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo thì phải có giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo, hoặc sổ hộ nghèo và cận nghèo, hộ khẩu, giấy khai sinh (công chứng tại thời điểm hiện tại).

- Đối với học sinh là con dân tộc thiểu số rất ít người, con dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn, phải nộp giấy khai sinh và hộ khẩu thường trú (công chứng tại thời điểm hiện tại).

- Đối với học sinh là con CB, CCVC mà bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp phải phô tô (công chứng tại thời điểm hiện tại) sổ hưởng trợ cấp hàng tháng do tổ chức Bảo hiểm xã hội do tai nạn lao động.

Lưu ý: Riêng chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập có liên quan đến chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, được thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 31/5/2018 của Chính phủ và Công văn số 2364/STC-QLNS ngày 29/8/2018 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum về tổng hợp kinh phí thực hiện các chính sách giáo dục năm 2018. 

 • h1.jpg
 • h2.jpg
 • h3.jpg
 • h4.jpg
 • h5.jpg
 • h6.jpg
 • h7.jpg
 • h9.jpg
 • h10.jpg
 • h11.jpg