• 01 Nơ Trang Long
 • Phường Trường Chinh, Tp Kon Tum

Chiến lược phát triển giáo dục

Trường THPT Trường Chinh được thành lập theo Quyết định số: 433/QĐ-CTUBND, ngày 13/9/2010 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum. Đến nay nhà trường đang từng bước phát triển bền vững và ngày càng trưởng thành; đã, đang và sẽ trở thành một địa chỉ tin cậy của cha mẹ và học sinh của thành phố Kon Tum.

Chiến lược phát triển nhà trường giai đoạn 2017-2021 nhằm xác định rõ mục tiêu và giải pháp chủ yếu trong quá trình xây dựng và phát triển, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Hiệu trưởng và mọi thành viên nhà trường; đồng thời  góp phần thực hiện tốt Kế hoạch phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh Kon Tum nhằm phát triển đáp ứng sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với thế giới (các căn cứ xây dựng Chiến lược xem ở Phụ lục 1).

 

 • h1.jpg
 • h2.jpg
 • h3.jpg
 • h4.jpg
 • h5.jpg
 • h6.jpg
 • h7.jpg
 • h9.jpg
 • h10.jpg
 • h11.jpg